Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

Program Kontenjanı: 40 (N.Ö.) - 40 (İ.Ö.). Öğrenim Dili: Programın öğrenim dili Türkçe’dir.

Amaç

Medya ve İletişim Önlisans Programının amacı, yerel, bölgesel ya da ulusal medya kuruluşlarında ve şirketlerin kurumsal iletişim birimlerinde çalışanların niteliğini geliştirmeyi ve gereksinilen insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedef

İletişim bilimlerine ilişkin kuramsal bilgi ve terminolojiyi kazandırmak. Kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, reklamcılık, kitle iletişimi, kişilerarası iletişim gibi farklı konulara hakim olmalarını sağlamak için yardımcı olmak. Yeni medya kuramları ve uygulamaları hakkında bilgi ve yetkinlik kazanmaları açısından yardımcı olmak. İletişim araçlarının işletmelerde, sivil toplum kuruluşlarında, kamu kurumlarında ve gündelik yaşamda kullanımına ilişkin projeler geliştirme konusunda inisiyatif kullanma becerisi kazandırmak. İçinde yer aldıkları kurumlarda iletişim politikalarını ve stratejilerini belirleyebilecek öngörü ve birikimi ve iletişim projelerinde liderlik yapabilme yeteneğini kazandırmak. İletişim ve medyanın diğer sektörlerle ve toplumsal etkileriyle ilişkisini kurabilme becerisini kazandırmak. Küresel projelerde yer almaları ve küresel bir perspektifle çözümler üretebilmeleri için yardımcı olmak. Meslek etiğine uygun davranışlar kazandırmak.

Bölüm/Program Kabul Koşulları

Türk öğrenciler için Lise Diploması, ÖSYM tarafından yapılan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) yeterli puanı almış olmak, Yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için yeterlidir.

Program Profili

İçinde yaşadığımız çağ, “Enformasyon Çağı” olarak adlandırılmaktadır. Küreselleşmeyle birlikte yeni iletişim teknolojileri dünya üzerinde yaygınlaşmış; enformasyon akışı hızlanmış; mekan ve zaman sınırları aşılmıştır. 21. yüzyılda medya ve iletişim alanı küreselleşmenin yükselen sektörleri arasında yerini almıştır. Gün geçtikçe uzmanlaşan medya ve iletişim alanında dünyada ve ülkemizde nitelikli işgücü ihtiyacı doğmuştur. Özel sektörden devlet kurumlarına, eğitim sektöründen sivil toplum kuruluşlarına uzanan pek çok alanda iletişim süreçlerini uygulayan, yöneten ve değerlendiren medya liderlerine – yetkin iletişim uzmanlarına duyulan gereksinim giderek artmaktadır. Özellikle dijital medyanın hem ekonomide hem de toplumsal ilişkilerde ağırlık kazanmasına bağlı olarak bu alanda uzman kimselerin yetiştirilmesi gerekmektedir.

Eğitim Öğretim Metotları

 • Alan Çalışması
 • Ders
 • Grup Çalışması / Ödevi
 • Mesleki Faaliyet
 • Okuma
 • Ödev
 • Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
 • Proje Hazırlama
 • Sosyal Faaliyet
 • Web Tabanlı Öğrenme
 • Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
 • Tez Hazırlama
 • Staj
 • Yerinde Uygulama

Mezuniyet Koşulları ve İş Olanakları

Öğrenci toplamda 120 AKTS seçmeli ve zorunlu derslerini başarıyla tamamlamalı ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekmektedir. Program mezunları; basın-yayın, halkla ilişkiler ve reklamcılık, dijital medya sektörlerinin farklı dalları ile kurum ve kuruluşların iletişim bölümlerinde iletişim uzmanı, iletişim danışmanı, muhabir, editör, yayın koordinatörü, yayın yönetmeni, yeni medya uzmanı, halkla ilişkiler uzmanı gibi görevlerde çalışabilirler. Mezunlar hem KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile kamu kuruluşlarındaki alanlarına uygun pozisyonlara, hem de medya kuruluşlarının ilgili pozisyonlarına başvurabilirler.