İç Kontrol ve Dokümanlar

İç Kontrol Sistemi

Bölüm başkanlarının iş ve görev tanımları
bölüm iş ve görev tanımı
Evrak kayıt memuru görev ve iş tanımı
Hizmetli görev ve iş tanımı
Mali işler (mütemet tahakkuk) memuru / şefi görev ve iş tanımı
müdür iş ve görev tanımı
Müdür Görev ve İş Tanımı
Müdürlük (İdari) Görev ve İş Tanımı
Müdür Asistan (Öğrenci) Görev ve İş Tanımı
MYO Kurulu Görev ve İş Tanımı
MYO Yönetim Kurulu Görev ve İş Tanımı
Öğrenci Memuru Görev ve İş İşleri
Kişisel İşleri Görev ve İş Tanımı
Taşınır Yetkili Kayıt Sicil ve İş Tanımı
Yazı İşleri ve İş Tanımı
Yüksekokul görev ve İş Tanımları

İç Kontrol Yasal Dayanakları

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Sayıştay Kanunu
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Hakkında

Kamu Hizmet Standartları

Ek Ders İş Akış Şeması
Hassas Görevler
Kamu Hizmet Standartları Tablosu
Mal Alımı İş Akış Şeması
Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İş Akış Süreci
Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Örgüt Şeması

Kanun-Yönetmelik-Yönergeler

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
Bingöl Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği
Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi
Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kıskaç
Meslek Yüksekokulları Mesleki Uygulamalar Yönergesi
Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Resmi Yazışma Usul ve Esasları
Yök Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

Kişisel Bilgi Formları

Aile Durumu Açıklaması
Akademik - İdari Personel Disiplin Soruşturma Rehberi
Bireysel Akademik Faaliyet Raporu
Bölüm Akademik Faaliyet Raporu
Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi
Görevlendirme Formu (7 Güne Kadar)
Görevlendirme Formu (15 Güne Kadar)
Görevlendirme Formu (Gündelikli veya 15 Günden Fazla) Jüri
Üyesi Ücret Talep Formu
Mal Formu
Öğrenci Disiplin Sorma Rehberi
Öğretim Görevlisi Görev Süresi Uzatma Talep ve Bilgi Formu
Öğretim Üyeliği İçin Atanma-Görev Bilgi Formu Uzatma Formu
Öğretim Süresi İlk Defa Atanacak Adayların Deneme Dersi Formu
Kişisel Bilgi Formu
Kişisel Görevlisi Başlama Formu
Saatlik İzin Formu
Sınav Programı Çizelgesi Formu
Sınavlar İçin Düzeltme Dilekçesi
Yollu-Yevmiyeli Görev Talep Dilekçesi
Ek Ders Ücret Formu
Başvuru Formu

 


EYLEM PLANLARI

Acil Durum Eylem Planı

MYO Sabotaj Planı

 


FAALİYET RAPORLARI

2021 Yıllı Faaliyet Raporu

2022 Yıllı Faaliyet Raporu